Αρχική Σελίδα
Χάρτης Ιστοχώρου
Είσαστε εδώ: Αρχική Σελίδα » Γραφείο Τύπου » Δελτία Τύπου | Νέα / Ανακοινώσεις | Δραστηριότητες | Πρακτικά Δημ. Συμβουλίου | Τί γράφει ο Τύπος για μας...
Δελτία Τύπου | 18/09/2016 Επιστροφή
Η θέση της "Δύναμη Ελπίδας" στο 8ο θέμα της Συνεδρίασης του Δημ.Συμβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2016

Η θέση της "Δύναμη Ελπίδας" στο θέμα υπ 'αριθμ. 8 της συνεδρίασης της 14ης Σεπτεμβρίου με τίτλο: 
"Λήψη απόφασης για επανέγκριση τροποποίησης στο Ο.Τ. 40 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Αγ. Σπυρίδωνα, τμήμα των Π.Ε. 1-2 περιοχής Β’ κατοικίας Πόρτο Ράφτη".


Το έτος 1989, χωρίς να έχη προηγηθή, όπως απαιτείται, απόφασις του Εφετείου περί μεταβολής τού σκοπού τού κληροδοτήματος, το Ίδρυμα, κατόπιν ανεπίτρεπτης αποφάσεως των Υπηρεσιών τού Υπ. Οικονομικών (1042212/1176/27.4.89 Υπουργού, 28/19-9-89 Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων, τροποποιητική Υπουργού Οικονομικών 1098673/3157/Β0011/Σχ.1094254/3002/Β0011/3.10.89 ), συνεβλήθη μετά του εργολάβου Γ.Δ. Κουτσουμπού για την ανέγερση τεσσάρων (4) συγκροτημάτων πολυκατοικιών (1, 2, 3, 4, κτίρια) στην ως άνω έκτασι. Στη συνέχεια ο Δήμος Μαρκοπούλου ανέστειλε τις οικοδομικές εργασίες στο Ο.Τ 40, το οποίον αποτελεί μέρος τής ως άνω εκτάσεως του Κληροδοτήματος «προβάλλοντας απαράδεκτες αξιώσεις…». Το Ιδρυμα «αποφάσισε την αποδοχή ορισμένων αιτημάτων του Δήμου….» και συγκεκριμένως την παραχώρηση στο Δήμο μιάς αίθουσας 275μ2, προκειμένου να χρησιμοποιηθή για πολιτιστικούς σκοπούς τού Δήμου Μαρκοπούλου και ένα οικόπεδο του Ιδρύματος 1.200μ2 στην ίδια τοποθεσία για την δημιουργία θερέτρου ή άλλη παρεμφερή χρήση.
Σε αντάλλαγμα ο Δήμος διά της 299/2.10.89 πράξεως απεφάσισε την ανάκληση της αναστολής τών οικοδομικών εργασιών στο Ο.Τ 40.

Και ενώ ξεκίνησε η πραγματοποίησις των εργασιών τής ως συμπράξεως, οι οποίες διεκόπησαν με την 519/94 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου τής Επικρατείας, το Ίδρυμα υπέβαλε οψίμως στο Εφετείο αίτησιν μεταβολής τού σκοπού τού κληροδοτήματος και συγκεκριμένως, πλην άλλων, «…την μίσθωση εκτάσεως στη θέση Χαμολιά Βραβρώνος προς παραθερισμό τών κατοίκων τού Δήμου Μαρκοπούλου ανεξαρτήτως ηλικίας». Η αίτησις απερρίφθη από το Εφετείο με την 4467/7.6.94 απόφασι «ως αβάσιμη κατ’ ουσίαν», διότι δεν απεδείχθη η αλήθεια των ισχυρισμών περί αδυναμίας πραγματοποιήσεως της θελήσεως του διαθέτη. Σημειωτέον ότι η αίτησις για αλλαγή τού σκοπού έπρεπε να είχε προηγηθή της ανεγέρσεως των πολυκατοικιών, η οποία ανέγερσις συνιστά αλλαγή του σκοπού χωρίς απόφαση του Εφετείου, ως ο νόμος επιβάλλει.

 -  Με το πρακ. επεξ. του ΣτΕ 693/89, κατόπιν φωτοερμηνείας α/φ επί τόπου υπό αρμοδίου τού τότε Υπ.Γεωργίας, κρίθηκε μη νόμιμη η ένταξις του Ο.Τ. 40 ως οικοδομησίμου λόγω τού δασικού χαρακτήρος τούτου.

 - Με την οικοδομική άδεια 1211/89 επετράπη στον εργολάβο Γ. Κουτσουμπό η (με αντιπαροχή προς στο Ίδρυμα) ανέγερσις τεσσάρων συγκροτημάτων πολυκατοικιών (1,2,3,4) κατ’ επίκλησιν του ρυμ. δ/τος του 1932 – Α 131 – στο ΟΤ 40 που με την διαθήκη Σωτηρίου  (κληροδότημα) προωριζόταν ως χώρος θερέτρου απόρων μαθητών.

 - Την οικοδ. άδεια προσέβαλε στο ΣτΕ ο Πολιτιστικός Σύλλ. ΠΡ

 - Το ΣτΕ εχορήγησε αναστολή για τα κτίρια 2,4.

 - Με το π.δ.της 12-28/4/1993 -Δ 430 – ο χώρος του ΟΤ 40 χαρακτηρίσθηκε κοινόχρηστος

 - Το ΣτΕ με την 5358/95, αιτήσει τού Εξωρ. Συλλόγου ΠΡ, ακυρώνει τον επιχειρηθέντα αποχαρακτηρισμό

 - Το ΣτΕ με την 683/97 απορρίπτει ως περιττή την προσβολή της αδείας 1211/89, αφού ο χώρος, ως κοινόχρηστος δεν ήταν επιδεκτικός οικοδομήσεως

 - Το ΣτΕ με την 3217/99 ακυρώνει , ελλείψει ΣΧΑΠ, το ρυμ. Σχέδιο του ‘ 93

 -  Ο Γ. Κουτσουμπός, με την 6221/15.6.03 πράξι Νομάρχου, επιτυγχάνει την μετά από 15 χρόνια παράτασιν της οικ. αδείας 1211/89

 -  Η Ομοσπονδία Συλλόγων Πόρτο Ράφτη Αττικής (Ο.Σ.Π.Α.) προσβάλλει στο Διοικ. Εφετείο την παράταση της αδείας

 -  Χορηγείται η 430/03 αναστολή

 -  Την 1.11.03 ο Σύλλ. Γονέων τρινανακόπτει την 9099/01 απόφ. του Εφετείου που είχε οψίμως δεχθή μεταβολήν τού σκοπού του κληροδοτήματος ΛΟΓΩ ΟΙΚΟΔΟΜΉΣΕΩΣ κτιρίων 1,3 ! στον χώρο τού ΟΤ 40. Είχε προηγηθή η ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΦΑΣΙΝ ΤΟΥ ΠΟΛ΄.ΕΦΕΤΕΊΟΥ ως άνω απόφασις του Υπ. Οικ. τής 3.10.89

 -  Την 20.4.04 συνεζητήθη η τριτανακοπή, αλλ’ αποφασις δεν εξεδόθη , διότι ο Σύλλ. Γονέων, εξυπηρετών τα συμφέροντα του εργολάβου, ανεκάλεσε, πολύ μετά την συζήτησι,  το προς τον δικηγόρο πληρεξούσιο και η υπόθεσις ανορθοδόξως αρχειοθετήθηκε

 - Στις 13.6.04 νέα τριτανακοπή γονέως. Συζητείται, αλλά κατά΄την διάσκεψιν δηλούται κώλυμα δικαστού (απόφ.7740/04)

 - Επαναλαμβάνεται για τρίτη φορά η τριτανακοπή, αλλά και πάλι δεν εκδίδεται απόφασις, διότι εκρίθη προσεπικλητέος ο Δήμος, καίτοι μη αναγκαίος ομόδικος

 - Επαναληφθείσης για τετάρτη φορά της τριτανακοπής και συζητηθείσης, υπερίσχυσαν τα τετελεσμένα περί παροχής υπηρεσιών θερέτρου όχι στον κατά το Κληροδότημα και ήδη μερικώς οικοδομηθέντα τόπο, αλλά στις κατασκηνώσεις Χαμολιάς.

 - Με την Διοικ. Εφ. 1974/04 απορρίπτεται μη νομίμως η αίτησις ακυρώσεως της ΟΣΠΑ κατά της παρατάσεως της αδείας

 - Εφεσιβάλλεται η απορριπτική του Εφετείου στο ΣτΕ

 - Χορηγείται αναστολή

 - Με την ΣτΕ 2076/06 εξαφανίζεται ως μη νόμιμη η εφετειακή και ακυρώνεται η παράτασις της αδείας

 - Εις την 4862/6.8.07 Έκθεσιν της Οικονοκικής Επιθεωρήσεως του Υπ. Οικονομικών εκτίθενται αναγλύφως οι παρανομίες της Δ/σεως Κληροδοτημάτων εν σχέσει με το ανεπίτρεπτο οικοδομήσεως στο ΟΤ 40 κατά παράβασιν  του κληροδοτήματος, η εκβιαστική τακτική τού Δήμου για να μετάσχη στη μοιρασιά παίρνοντας, πλην αλλων,  μια αίθουσα στα υπό ανέγερσιν, η δ’ υπόθεσις παραπέμπεται στον Εισαγγελέα για τα περαιτέρω νόμιμα.

 - Εις την από 16.1.08 βεβαίωσιν του Δ/ντού ΔΣΑ διαλαμβάνεται ότι εκρίθη αβάσιμη αναφορά του Γ.Κουτσουμπού κατά τού δικηγόρου Κ. Χαραλαμπίδη, αποτελούσα λίβελλο κατά του Σ. Χαραλαμπίδη

 - Το ΚΣΧΟΠ με την 213/29/11.9.09 συμφωνεί με τον Δήμο και τον εργολάβο για την θέσπιση τού οικοδομησίμου στο ΟΤ 40

 - Το ΣτΕ με το πρκ. επεξ. 269/11 επί σχετικού σχεδίου διατάγματος αποφαίνεται ότι τούτο δεν προτείνεται νομίμως εν όψει και προεκδοθέντων πρκ. επεξ.693/89, 5934/96, 58/09, 201/09

 - Το ΚΣΥΠΟΘΑ 21/131/12.12.13 γνωμοδοτεί και αύθις υπέρ τροποποιήσεως με πρόβλεψιν οικοδομησίμου ΟΤ 40

 - Το Δημοτ. Συμβ. με την 82/14/πρκ.4/3870/26.2.14, μετά από προσκομιδήν στοιχείων περί του μη δασικού από τον «ιδιοκτήτη» εργολάβο, προτείνει, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΠΑΡΤΙΑ,  και πάλι το οικοδομήσιμο.

 - Το ΣτΕ με την 2722/4.8.14 απορρίπτει αίτησιν ακυρώσεως του Ιδρύματος κατά του π.δ. 2.9.09 πολεοδ. μελέτης 1-2 γειτονιάς (ΦΕΚ τ.ΑΠΠΘ 466/23.9.09) και δέχεται την παρέμβασιν Σ. Χαραλαμπίδη

 - Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την 1622/15 δέχεται αγωγήν Σ. Χαραλαμπίδη κατά Γ. Κουτσουμπού, τον οποίον καταδικάζει σε καταβολήν αποζημιώσεως 20.000 ευρώ για συκοφαντική δυσφήμηση.

Λ ό γ ο ι    α π ο κ λ ε ί ο ν τ ε ς   τ ο    ο ι κ ο δ ο μ ή σ ι μ ο ν

1. Η τροποποίησις των πολεοδ.σχεδίων, κατ’ άρθ. 152 Κ.Π.Ν, επιτρέπεται για λόγους υγιεινής, ασφαλείας, συγκοινωνίας και περιβαλλοντικούς.

   Εν προκειμένω ουδείς εκ των λόγων τούτων συντρέχει.

   Εκ της 82/14 αποφάσεως του Δημοτ. Συμβουλίου και εκ της 131/13 αποφ. ΣΥΠΟΘΑ προκύπτει ότι το θέμα επανέρχεται αιτήσει τού εργολάβου (χαρακτηριζομένου εσφαλμένως και ιδιοκτήτου), επιδιώκοντος επί 28 χρόνια με μη νόμιμες μεθόδους την οικοδόμηση.
Για ποίον λόγο και με ποία κριτήρια;
Σαφέστατα για μη νόμιμο λόγο και με μη νόμιμα κριτήρια, δλδ. για την υλοποίηση της παράνομης και ποινικώς κολασίμου συναλλαγής τού 1989 μεταξύ Ιδρύματος και εργολάβου με παράνομη σύμπραξη οργάνων τού Υπ. Οικονομικών, ως και για την υλοποίησή της με εκβιαστικές μεθόδους τού Δήμου εξασφαλίσεως (do ut des) μιάς αιθούσης. Ταύτα expressis verbis διαλαμβάνονται στην 4862/6.8.07 Έκθεσιν της Οικον. Επιθ. του Υπ. Οικονομικών που παρέπεμψε την υπόθεσιν εις τον Εισαγγελέα.

 Το μη νόμιμον όμως προσεπιβεβαιούται και από πληθύν άλλων στοιχείων, όπως :
 - Δημοτ.Συμβ. 178/πρκ.10/25.4.07 ( για την απόκτησι αιθούσης )
 - Δημοτ. Συμβ.279/89, 90/89 ( « βλάπτεται το τοπίο και ο σκοπός τού κλ/τος » )
 -  ΚΣΧΟΠ 79/συν.11/ 23.5,06 (« να χαρακτηρισθή κοινοχρηστο λόγω γειτνιάσεως με την παραλία » )
 - Πρκ. ΣτΕ 693/89, 58/09, 201/09, 269/11
 - ΣτΕ 5385/95 ( ακύρωσις επιχειρηθέντος αποχαρακτηρισμού τού κοινοχρήστου )
 - ΣτΕ 5934/96 ( απόρριψις αιτ.του Ιδρύματος κατά του χαρακτηρισμού ως κχ)
 - ΣτΕ 2722/14 (απόρριψις αιτ. του Ιδρύματος κατά του πδ 2.9 09 γειτονιάς 1-2 )
 - Ελλειμματικόν το ισοζύγιο σε κοινοχρήστους χώρους (τεκμηριωμένη μελέτη μηχανικού Σ. Δημητιάδη)
 - Η Γεν. Συνέλ.15.10.14 των ιδιοκτητών πολ/κίας οδού Γρέγου ομόρως στο ΟΤ 40 με απόφασιν, συμφωνούντος του έχοντος την πλ/φίαν Ιδρύματος, ετάχθη υπέρ τού  μπαζώματος του επιμάχου χώρου, όπου το αυθαίρετον Κουτσουμπού. Εκκρεμεί δ’ αγωγή κατά του Ιδρύματος για την καταβολή τών σχετικών κοινοχρήστων.

2.- Το εν επικλήσει νέο στoιχείο «αυτοψίας σήμερα», δλδ μετά την παράνομη εκχέρσωση, την δημιουργίαν αυθαιρέτων (Πολεοδ. 4206/11.4.11) και την παραπομπήν τού εργολάβου στον Εισαγγελέα ( Πολεοδ. 558/22.1.14 ), για την διαπίστωση του μη δασικού, είναι προεχόντως παράλογο, οπωσδήποτε δε παράνομο εν όψει τής φωτοερμηνείας κατά την έκδοσιν του πρκ ΣτΕ 693/89 και του περιεχομένου τών πρκ  ΣτΕ 58/09, 201/09, 269/11.

Η επίκλησις του άρθ. 23 ν. 3889/10 (ελλείψει αποστολής στοιχείων προς σύνταξιν χαρτών, ο χάρτης καταρτίζεται με τα στοιχεία της ΑΕ Κτηματολόγιο) γίνεται παρανόμως εν όψει υπάρξεως στοιχείων και δη εκείνων τών μνησθέντων πρκ επεξ ΣτΕ 58/09, 201/09 269/11 και προ παντός τού 693/89.

Παράλογη και παράνομη είναι η επίκλησις του άρθ. 7 ν. 4164/13 (μη χαρακτηρισμός με το 14 ν 998/79, αν απωλέσθη το δασικό προ τής 11.6.1975). Δηλαδή με το επιχείρημα απωλείας του δασικού διά του πδ του 1932. Διότι, ανεξαρτήτως της συνταγματικότητος της διατάξεως, πάντως ο διά του πδ του 1932 χαρακτηρισμός τού χώρου ως οικοδομησίμου (με διατήρησιν της δασικής βλαστήσεως το 1989) δεν μετέβαλε, ποσώς, τον δασικόν χαρακτήρα, εφ’ ώ και, ήδη προ της επελεύσεως του ν. 4164/13,  ο χώρος ως δασικός εχαρακτηρίσθη κοινόχρηστος διά του πδ  του 1993 – Δ 430- ως και με επακολουθήσασες ρυθμίσεις κατά τα προεκτεθέντα. Ακυρώθηκαν δε και όλες οι ρυθμίσεις και διοικητικές πράξεις που π α ρ έ β λ ε π α ν  το δασικό και την κοινοχρησία. 

3.-  Την παρανομία συμπληρώνει και προσεπιβεβαιώνει η προηγηθείσα απόφ. του Δημοτ. Συμβ.82/14 /πρκ 4/  αναρτηθείσα  με αριθ.3870/ 26.2.14 που κοινοποιήθηκε σε έξι επιλεκτικώς  «για αντιρρήσεις».
Όμως οι κάτοικοι των δύο ομόρων στον επίμαχο χώρο πολυκατοικιών (Γρέγου 22 και 14) με προσφυγή τους στην Αποκεντρωμένη Διοίκησι (29.6.16) προβάλλουν ότι, από αυτούς τούς έξι, οι τέσσερις είναι άγνωστοι στην περιοχή. Ο πέμπτος Δ. Γιαννάκης είναι ο διαχειριστής στην πολ/κία Γρέγου 22 εκλεγείς από αυτό τούτο το επιδιώκον αντισυνταγματικώς και πολλαπλώς παρανόμως την οικοδόμηση. Η προς αυτόν ειδοποίησις αφέθηκε σε παρακείμενη πολυλατοικία, ώστε να ριφθή στα άχρηστα και να μη λάβουν γνώσιν αυτοί  οι αμέσως ενδιαφερόμενοι.
Προβάλλουν επίσης ότι εκ των ειδοποιηθέντων έκτος είναι ο Ν. Κοφινάς, δηλαδή ο φερόμενος ως κατασκευαστής του αυθαιρέτου και κατεδαφιστέου μπάρ εντός αιγιαλού στην πλάζ του Αγ.  Σπυρίδωνος. Σε παράκλησή τους (μόλις τυχαίως πληροφορήθηκαν την ειδοποίηση) να τους πληροφορήση περί τίνος πρόκειται, αθέτησε την υπόσχεσή του και τελικώς προσποιήθηκε ότι έσκισε την ειδοποίηση, διότι δήθεν ανέγράφετο σ’ αυτήν η πρόθεσις του Ιδρύματος να «πρασινίσει» το πρανές του λόφου, πράγμα ψευδές.
Τέλος προβάλλουν ότι μόνοι πραγματικά ενδιαφερόμενοι που υποχρεωτικά έπρεπε να ενημερωθούν από τον Δήμο ήσαν αυτοί οι προσφεύγοντες  που κατοικούν ομόρως με τον επίμαχο χώρο και οι οποίοι με διαδικασία ύποπτη και τρόπο απαξιωτικό παρελείφθησαν από την αναγκαία ενημέρωση.

Η αναβολή συζητήσεως στο προεπιληφθέν Δημοτ. Συμβούλιο ελλείψει γνώσεως της Φιλοδασικής (Ιδρύματος) δεν παρέχει πίστιν, διότι είναι πρόδηλο ότι η Φιλοδασική είναι που κινεί τα κατά του δασικού νήματα ομού με τον εργολάβο ή διά του εργολάβου.

Σ  υ  μ  π  έ  ρ  α  σ  μ  α    

Δεν υπάρχουν λόγοι πολεοδομικοί, αλλά λόγοι υλοποιήσεως κολασίμου συναλλαγής και  καιροσκοπικής επιδιώξεως αποκτήσεως αιθούσης.

Στοιχειοθετείται υπέρβασις εξουσίας κατ’ άρθ. 95 παρ. 1 α του Συντάγματος και κατάχρησις εξουσίας κατ’ άρθ. 48 παρ 4 του πδ 18/89.

Ανακύπτουν ευθύνες ποινικές, πειθαρχικές, αστικές.

Ελλοχεύει ο κίνδυνος χρηματικών καταλογισμών προσωπικώς εις βάρος των υπευθύνων κατ’ άρθ. 29 ν. 3900/10.

Διότι κανείς από τους τασσομένους υπέρ τού οικοδομησίμου δεν μπορεί πλέον  να ισχυρισθή ότι αγνοούσε τις ως άνω καταλυτικές λεπτομέρειες.

Για όλους τους παραπάνω λόγους είναι προφανές ότι καταψηφίζουμε την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής.

Γιώργος Αδάμος
Δημοτικός Σύμβουλος
Πρόεδρος της «ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ»

 
Επιστροφή