Αρχική Σελίδα
Χάρτης Ιστοχώρου
Είσαστε εδώ: Αρχική Σελίδα » Γραφείο Τύπου » Δελτία Τύπου | Νέα / Ανακοινώσεις | Δραστηριότητες | Πρακτικά Δημ. Συμβουλίου | Τί γράφει ο Τύπος για μας...
Πρακτικά Δημ. Συμβουλίου | 22/02/2013 Επιστροφή
4η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 22/02/2013

Διαβάστε τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της 4ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 22/2/2013:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
 1. Λήψη απόφασης για έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Μαρκοπούλου, έτους 2013. 
 2. Λήψη απόφασης για οικονομική επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας, με την επωνυμία «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» και έγκριση διάθεσης πίστωσης. 
 3. Λήψη απόφασης για ορισμό Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Μαρκοπούλου, με την επωνυμία «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ». 
 4. Λήψη απόφασης για ίδρυση Διαδημοτικής Υπηρεσίας Δόμησης, βάσει του άρθρου 99 του Ν.3852/2010. 
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων Δήμου Μαρκοπούλου έτους 2013». 
 6. Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών (Π.Δ. 28/80 άρθρο 63). 
 7. Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου και αναπληρωτή αυτού, της Επιτροπής του άρθρου 35, Γενικός Κανονισμός Λιμένα, αριθμός 20 (ΦΕΚ 444Β’/26-04-99). 
 8. Λήψη απόφασης για βεβαίωση ειδικού τέλους λατομικών προϊόντων και προστίμων, βάσει των φορολογικών διατάξεων, για το οικονομικό έτος 2008, στην Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.Β.Ε.Τ.Ε».
 9. Λήψη απόφασης για έγκριση χορήγησης αδειών, υπαίθριου, στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου. 
 10. Λήψη απόφασης για επιβολή τελών δικαιώματος βοσκής έτους 2013 και εφεξής και ορισμός Επιτροπής για τον έλεγχο της τήρησης των οριζομένων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.Δ. 318/69 και ανακατανομής των λιβαδιών. 
 11. Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος Τεχνικής Υποστήριξης στη Μονάδα Οργάνωσης Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.). 
 12. Λήψη απόφασης για έγκριση αρχιτεκτονικής προμελέτης Κλειστού Κολυμβητηρίου Μαρκοπούλου. 
 13. Λήψη απόφασης για σύναψη «Συμφώνου Συνεργασίας» μεταξύ του: 1) Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, 2) Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, 3) Μ.Κ.Ο. της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», σύσταση τριμελούς Επιτροπής παρακολούθησης και συντονισμού και εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή σχετικών εγγράφων. 
 14. Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης μίσθωσης Γραφείου Υπηρεσίας Δόμησης, έως την ολοκλήρωση νέας διαδικασίας για μεταστέγαση.  
 15. Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης υφιστάμενης μίσθωσης από 31-12-2012 έως 31-12-2014 του οικήματος για τη στέγαση  του Γραφείου Πληροφοριών Πόρτο Ράφτη. 
 16. Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης υφιστάμενης μίσθωσης από 31-12-2012 έως 31-12-2014 του οικήματος για εγκατάσταση Νομικών Προσώπων και Λοιπών Υπηρεσιών του Δήμου Μαρκοπούλου.
 17. Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης υφιστάμενης μίσθωσης από 31-12-2012 έως 31-12-2014 του οικήματος για τη στέγαση  του 3ου Νηπιαγωγείου Πόρτο Ράφτη. 
 18. Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης υφιστάμενης μίσθωσης από 31-12-2012 έως 31-12-2014 του οικήματος για τη στέγαση του Γραφείου Ύδρευσης Δήμου Μαρκοπούλου στο Πόρτο Ράφτη. 
 19. Λήψη απόφασης για έγκριση διάθεσης πίστωσης για μίσθωμα Γραφείου ΚΕΠ. 
 20. Λήψη απόφασης για έγκριση διάθεσης πίστωσης για μίσθωμα Γραφείου Πληροφοριών Πόρτο Ράφτη. 
 21. Λήψη απόφασης για έγκριση διάθεσης πίστωσης για μίσθωση οικήματος για εγκατάσταση Νομικών Προσώπων και Λοιπών Υπηρεσιών του Δήμου Μαρκοπούλου. 
 22. Λήψη απόφασης για έγκριση διάθεσης πίστωσης για μίσθωμα Γραφείου στέγασης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαρκοπούλου. 
 23. Λήψη απόφασης για έγκριση μίσθωσης οικήματος πολλαπλών χρήσεων στο Πόρτο Ράφτη για χρήση του Δήμου Μαρκοπούλου. 
 24. Λήψη απόφασης για έγκριση διάθεσης πίστωσης για μίσθωμα 2ου Νηπιαγωγείου Πόρτο Ράφτη. 
 25. Λήψη απόφασης για έγκριση διάθεσης πίστωσης για μίσθωμα 2ου Δημοτικού Σχολείου Πόρτο Ράφτη. 
 26. Λήψη απόφασης για έγκριση διάθεσης πίστωσης για μίσθωμα 4ου Νηπιαγωγείου Μαρκοπούλου.
 27. Λήψη απόφασης για έγκριση διάθεσης πίστωσης για μίσθωμα 2ου Λυκείου Μαρκοπούλου (Πόρτο Ράφτη). 
 28. Λήψη απόφασης για έγκριση διάθεσης πίστωσης για μίσθωμα 3ου Νηπιαγωγείου Πόρτο Ράφτη. 
 29. Λήψη απόφασης για έγκριση διάθεσης πίστωσης για μίσθωμα αύλειου χώρου 3ου Δημοτικού Σχολείου Πόρτο Ράφτη. 
 30. Λήψη απόφασης για έγκριση διάθεσης πίστωσης για μίσθωμα Γραφείου Ύδρευσης Δήμου Μαρκοπούλου, στο Πόρτο Ράφτη. 
 31. Λήψη απόφασης για έγκριση διάθεσης πίστωσης για μίσθωμα Κτιρίου Πολεοδομίας και Γραφείου Αρχείου στο Κτίριο της Πολεοδομίας. 
 32. Λήψη απόφασης για διεξαγωγή διαγωνισμού για μίσθωση κτιρίου για στέγαση Γραφείου Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Μαρκοπούλου. 
 33. Λήψη απόφασης για εκδίκαση ένστασης και επανέγκριση τροποποίησης στο Ο.Τ. 1098-1230 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας. 
 34. Λήψη απόφασης  για έγκριση υψομετρικών μελετών των οδών μεταξύ - των Ο.Τ. Γ151, Γ146, Γ147, εκτός σχεδίου, Γ237 και Ο.Τ. Γ150, Γ148, εκτός σχεδίου και Γ233 – μεταξύ των Ο.Τ. Γ.148 και Ο.Τ. Γ57 εκτός σχεδίου στην 1η – 2η Π.Ε. Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας. 
 35. Λήψη απόφασης για έγκριση μελετών υψομετρίας των οδών – μεταξύ των Ο.Τ. Γ221 και Ο.Τ. Γ144 – μεταξύ των Ο.Τ. Γ77 και Γ74, Γ79 – μεταξύ των Ο.Τ. Γ77 και Γ86, Γ88, Γ89 στην 1η – 2η Π.Ε. Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
 36. Λήψη απόφασης για έγκριση καθιέρωσης 24ωρης λειτουργίας των Υπηρεσιών Καθαριότητας και Ύδρευσης του Δήμου Μαρκοπούλου για το έτος 2013 (Κυριακές και εξαιρεσίμους ημέρες). 
 37. Λήψη απόφασης για έγκριση διάθεσης πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης Δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις Δήμου Μαρκοπούλου. 
 38. Λήψη απόφασης για έγκριση τιμολογίων Παγίας Προκαταβολής. 
 39. Λήψη απόφασης για έγκριση διάθεσης πίστωσης για οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών.
 
Επιστροφή