Αρχική Σελίδα
Χάρτης Ιστοχώρου
Είσαστε εδώ: Αρχική Σελίδα » Οι Αρχές Μας » Διακήρυξη | Πρόγραμμα | Καταστατικό | Αίτηση Εγγραφής Μέλους
Καταστατικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 

ΑΡΘΡΟ 1ο
Ιδρύεται πολιτικά ανεξάρτητη Δημοτική Παράταξη, κοινωφελής και μη κερδοσκοπική, δημοτικής συνεργασίας, επικοινωνίας και δραστηριότητας, με την επωνυμία "ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ" και έδρα την πόλη του Πόρτο Ράφτη, του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής.
 
ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 2ο
1. Σκοπός της Παράταξης είναι η μελέτη, προστασία και η προαγωγή των εν γένει κοινών συμφερόντων των κατοίκων του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής, σκοπουμένων από οικονομικής και κοινωνικής απόψεως, ως και η συμβολή στην ανάπτυξη του δήμου. Το κοινωνικό συμφέρον είναι πάντα η πρώτη προτεραιότητα και πάνω από το ατομικό.
Η παροχή διεξόδου στις ανησυχίες των κατοίκων και έκφρασης στις δημιουργικές και δημοκρατικές δυνάμεις, προκειμένου να θεμελιωθεί ένας σύγχρονος και ανταγωνιστικός δήμος.
Η υλοποίηση μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων παρεμβάσεων όπως είναι :

1) η ανάπτυξη και οι υποδομές,
2) το περιβάλλον και η ποιότητα ζωής,
3) η ενίσχυση και η δημιουργία του κοινωνικού ιστού,
4) η παιδεία, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός και
5) η διοίκηση του Δήμου και οι συμμετοχικές διαδικασίες των κατοίκων.

 
2. Ο σκοπός αυτός θα επιτευχθεί δια παντός νομίμου και προσφόρου μέσου, ιδία :

α) Δια της συμμετοχής της παράταξης στις δημοτικές εκλογές.
β) Δια της εκλογής των μελών της στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής.
γ) Δια της αναπτύξεως δεσμών αλληλεγγύης και συναδελφότητος μεταξύ των μελών της.
δ) Δια της εκδόσεως εφημερίδων, περιοδικών και εν γένει παντός εντύπου.
ε) Δια της οργάνωσης εκδηλώσεων και συγκεντρώσεων.
στ) Με την παρακολούθηση, εκτίμηση, προβολή και κριτική του έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την υποβολή προτάσεων για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των δημοτών και κατοίκων της περιοχής.
ζ) Με την ανάπτυξη δεσμών, την διάδοση πνεύματος αλληλεγγύης και καλλιέργειας των σχέσεων μεταξύ της Κίνησης και τοπικών, εξωραϊστικών, πολιτιστικών, σχολικών, αθλητικών, μορφωτικών, πνευματικών κλπ συλλόγων.
η) Με την διαφύλαξη και προστασία της κοινωνικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.
θ) Με την προώθηση του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης μεταξύ των δημοτών και κατοίκων.
ι) Με την παρέμβαση σε Δημόσιες ή Ιδιωτικές υπηρεσίες ή φορείς, με σκοπό την λειτουργία και αποδοτικότητά τους, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΛΗ

ΑΡΘΡΟ 3ο
Τα Μέλη της Παράταξης διακρίνονται σε : 

 1. Ιδρυτικά
 2. Τακτικά
 3. Αριστίνδην ex officio Τακτικά
 4. Επίτιμα

 Ιδρυτικά μέλη της Παράταξης θα γίνουν μόνο όσοι το επιθυμούν από τους υποψηφίους Δημοτικούς Συμβούλους της Παράταξης που συμμετείχαν στις δημοτικές εκλογές της 7.11.2010, οι οποίοι και θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς την Διοικούσα Επιτροπή της Παράταξης. Κατά την συνέλευση όσων υπέγραψαν την προαναφερομένη αίτηση, θα εγκριθούν ο τελικός κατάλογος των Ιδρυτικών Μελών, που θα υπογράψουν και το παρόν Καταστατικό καθώς και το Πρακτικό ίδρυσης.
 
Τακτικό Μέλος της Παράταξης δύναται να γίνει κάθε κάτοικος του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής, που :
α) έχει συμπληρώσει τουλάχιστον το 18ο έτος της ηλικίας του,
β) δεν έχει καταδικασθεί σε ποινή στερήσεως των πολιτικών του δικαιωμάτων και
γ) δηλώνει εγγράφως ότι αποδέχεται  τις καταστατικές αρχές της Παράταξης και επιθυμεί να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της.
 
Αριστίνδην exofficioτακτικά μέλη ορίζονται με το παρόν περιοριστικώς : 

 1. Όποιος διετέλεσε με την Παράταξη, Δήμαρχος του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής.
 2. Όποιος διετέλεσε Πρόεδρος της Παράταξης.
 3. Όποιος διετέλεσε επικεφαλής της Παράταξης και υποψήφιος Δήμαρχος στις δημοτικές εκλογές.
 4. Όποιοι διετέλεσαν Δημοτικοί Σύμβουλοι της Παράταξης.

Επίτιμα μέλη εκλέγονται με απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου της Παράταξης προσωπικότητες αναγνωρισμένου κύρους από τον επιστημονικό τομέα των Γραμμάτων και Τεχνών καθώς και άτομα από τον γενικότερο κοινωνικό τομέα που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο και ιδιαίτερα για την όλη προσφορά τους στην περιοχή του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής. Επίσης, πρόσωπα που προσέφεραν ιδιαίτερες υπηρεσίες ή χορηγίες και επιχορηγήσεις προς την Παράταξη, καθώς και έτερα εκ της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής και επαγγελματικής δραστηριότητας.
 
Τα Ιδρυτικά μέλη, τα Τακτικά Μέλη που έχουν τουλάχιστον τρία (3) έτη πλήρους συμμετοχής τους στη ζωή και την δράση της Παράταξης και είναι ταμειακώς ενήμερα, καθώς και τα Αριστίνδην exofficioΤακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα τελικής αποφάσεως για την εισδοχή νέων Μελών των λοιπών κατηγοριών με πλειοψηφία των ¾ του συνόλου αυτών, βάσει της αποφάσεως εισηγήσεως της πλειοψηφίας των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου της Παράταξης.
 
Άπαντα τα μέλη δύνανται να εισηγούνται κατ’ ευθείαν προς το Πολιτικό Συμβούλιο επί θεμάτων που προάγουν το σκοπό της Παράταξης. Οι εισηγήσεις παραπέμπονται σε ειδικές επιστημονικές, τεχνικές ή ερευνητικές επιτροπές που συγκροτεί  το Πολιτικό Συμβούλιο.
 
Τα Ιδρυτικά μέλη και τα Τακτικά μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών της Παράταξης, ενώ τα Αριστίνδην και τα Επίτιμα είναι τιμητικά και δεν έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις, πλην των ρητώς ανωτέρω αναφερομένων δικαιωμάτων των Αριστίνδην μελών. Ωστόσο δύνανται να συμμετέχουν σε επιτροπές της Παράταξης, καθώς και στο Συνέδριο αυτής χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 
ΕΙΣΔΟΧΗ ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟ 4ο
Για να εγγραφεί Μέλος της Παράταξης ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει έγγραφη αίτηση προς το Πολιτικό Συμβούλιο, στην οποία πρέπει να αναφέρονται :
1) το πλήρες ονοματεπώνυμό του μαζί με το πατρώνυμο και το μητρώνυμο.
2) ο τόπος κατοικίας του (ακριβής διεύθυνση),
3) το επάγγελμά του,
4) η ηλικία του, ότι δηλαδή έχει συμπληρώσει το 18ο έτος, μαζί με δήλωσή του ότι :

α) δεν έχει καταδικασθεί σε ποινή στερήσεως των πολιτικών του δικαιωμάτων
β) αποδέχεται τις καταστατικές αρχές και τις διατάξεις του Καταστατικού της Παράταξης, (τα οποία αποδεδειγμένα του παρεδόθησαν με ευθύνη των οργάνων της παράταξης) και επιθυμεί να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του.
γ) προτίθεται σε περίπτωση αποδοχής της αίτησής του να καταβάλλει το δικαίωμα εγγραφής και την ετήσια τακτική συνδρομή του, καθώς και οποιαδήποτε έκτακτη εισφορά επιβληθεί νόμιμα από τα όργανα της Παράταξης.
 

Την ως άνω αίτηση για να υποβληθεί παραδεκτώς, εκτός των παραπάνω, πρέπει να την συνυπογράφουν τουλάχιστον τρία (3) από τα Ιδρυτικά μέλη ή και τα Τακτικά Μέλη που έχουν τουλάχιστον τρία (3) έτη πλήρους συμμετοχής τους στη ζωή και την δράση της Παράταξης και είναι ταμειακώς ενήμερα.
 
Επί της αιτήσεως αυτής ορίζεται εισηγητής από το Πολιτικό Συμβούλιο της Παράταξης, ο οποίος και προτείνει σε αυτό την παραδοχή ή μη της αίτησης. Η απόφαση επί της αιτήσεως λαμβάνεται με πλειοψηφία των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου.
 
Εν συνεχεία η οριστική απόφαση για την εισδοχή του μέλους λαμβάνεται από τα Ιδρυτικά μέλη, τα Τακτικά μέλη που έχουν τουλάχιστον τρία (3) έτη πλήρους συμμετοχής τους στη ζωή και την δράση της Παράταξης, καθώς και τα Αριστίνδην exofficioΤακτικά μέλη που από κοινού έχουν το δικαίωμα τελικής αποφάσεως για την εισδοχή νέων Μελών με πλειοψηφία των ¾ του συνόλου αυτών.
 
Σε περίπτωση που αποδειχτεί οποτεδήποτε ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στην αίτηση δεν ήταν αληθή, το μέλος θεωρείται ως μηδέποτε εγγραφέν. Στη περίπτωση αυτή, οι κάθε μορφής εισφορές του δεν επιστρέφονται.
 
Η παραπάνω διαδικασία δεν αφορά τα Αριστίνδην exofficioτακτικά μέλη και τα Επίτιμα μέλη, τα οποία εκλέγονται από το Πολιτικό Συμβούλιο της Παράταξης επιτίμως. Η απόφαση αυτή του Πολιτικού Συμβουλίου ανακοινώνεται εγγράφως στο εκλεγέν μέλος, το οποίο και καλείται εγγράφως να απαντήσει εάν αποδέχεται την προτεινόμενη εκλογή επί τιμή. Μετά την λήψη της απαντήσεως οριστικοποιείται η εγγραφή στην αντίστοιχη κατηγορία μέλους.
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟ 5ο 
Τα μέλη της Παράταξης καταβάλλουν υποχρεωτικά στο ταμείο της Παράταξης

α) Δικαίωμα Εγγραφής.
β) Ετήσια Συνδρομή και
γ) Έκτακτες Εισφορές οριζόμενες εκάστοτε από το Συνέδριο των  μελών για την κάλυψη των υπό της Παράταξης επιδιωκομένων σκοπών, που δεν επιτρέπεται όμως να υπερβαίνουν κάθε χρόνο το διπλάσιο της ετήσιας συνδρομής.
 

Το Δικαίωμα Εγγραφής και η Ετήσια Συνδρομή ορίζονται από το Συνέδριο των  μελών με πρόταση του Πολιτικού Συμβουλίου.

Κάθε μέλος της Παράταξης δικαιούται να αποχωρήσει οποτεδήποτε της Παράταξης υποβάλλοντας αίτηση διαγραφής του εκ του μητρώου των μελών, αλλά υποχρεούται να καταβάλλει τις τυχόν καθυστερούμενες συνδρομές ή έκτακτες εισφορές του μέχρι την ημέρα της διαγραφής του και κανένα δικαίωμα δεν έχει επί της περιουσίας της Παράταξης.
 
Μέλη τα οποία καθυστερούν την καταβολή της ετήσιας συνδρομής τους, δεν δικαιούνται να ψηφίζουν στο Συνέδριο των  μελών.
 
Μέλη τα οποία καθυστερούν την καταβολή της ετήσιας συνδρομής τους πέραν του έτους, ή δεν μετέχουν τακτικά στις εργασίες της Παράταξης, αδιαφορούντες, διαγράφονται με απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, δυναμένου να επανεγγράψει αυτά, ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερομένου και μετά την καταβολή όλων των καθυστερούμενων εισφορών.
 
Τα Τακτικά Μέλη που συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τους ειδικούς κανονισμούς και τις αποφάσεις του Συνεδρίου, δικαιούνται να λαμβάνουν μέρος στις συνεδριάσεις του Συνεδρίου, να ελέγχουν τις πράξεις του Πολιτικού Συμβουλίου, να εκλέγουν και να εκλέγονται Μέλη του  Πολιτικού Συμβουλίου, να ψηφίζουν στις συνεδριάσεις
του Συνεδρίου, για κάθε τιθέμενο ζήτημα που αφορά τους σκοπούς της Παράταξης, να εκλέγουν τον Πρόεδρο της Παράταξης, το Πολιτικό Συμβούλιο καθώς και οποιοδήποτε άλλο θεσμοθετημένο όργανο και δικαιούνται βέβαια να απολαμβάνουν κάθε ωφέλεια και εξυπηρέτηση που νόμιμα επιδιώκεται από την Παράταξη.
 
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΘΡΟ 6ο

 1. Πόροι της Κίνησης είναι το δικαίωμα εγγραφής των μελών, οι τακτικές και έκτακτες εισφορές τους, εθελοντικές εισφορές, τα εισοδήματα από την αξιοποίηση της περιουσίας της, κάθε είδους έσοδα από εκδηλώσεις και μαζικές οικονομικές εξορμήσεις για τη γενικότερη ενίσχυσή της ή για συγκεκριμένους σκοπούς, καθώς και κάθε άλλος νόμιμος πόρος.
 2. Οι δωρεές και ενισχύσεις γίνονται πάντοτε επώνυμα. Δεν επιτρέπεται η αποδοχή δωρεών και ενισχύσεων από κομματικούς φορείς. Δωρεές ή επιχορηγήσεις μεγαλύτερες από το 50πλάσιο της εκάστοτε ετήσιας εισφοράς, γίνονται δεκτές μόνο μετά από  απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου της Παράταξης.
 3. Δωρεές ή επιχορηγήσεις μεγαλύτερες από το 300πλάσιο της εκάστοτε ετήσιας εισφοράς, κληρονομιές, κληροδοσίες, γίνονται δεκτές μόνο μετά από απόφαση του Συνεδρίου Μελών,  εφόσον με τον τρόπο αυτό εξυπηρετούνται  οι σκοποί της Παράταξης.
 4. Συνολικές ετήσιες δωρεές ή επιχορηγήσεις που προέρχονται απ’ το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υπόκεινται και αυτές στους παραπάνω περιορισμούς.
 5. Δεν επιτρέπεται η αποδοχή οποιασδήποτε έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, επιχορήγησης, δωρεάς κλπ, από Φυσικά πρόσωπα ή συγγενείς μέχρι και 2ου βαθμού αυτών, ή Νομικά πρόσωπα, κατά των οποίων έχει στραφεί δικαστικά η Παράταξη, για ένα (1) χρόνο από την τελεσιδικία της υπόθεσης.
 6. Έσοδα που προέρχονται από οικονομικές εξορμήσεις που προορίζονται για συγκεκριμένους σκοπούς (δικαστικές προσφυγές κλπ), μπορούν να διατίθενται για άλλους σκοπούς μόνο εφ’ όσον εκπληρωθεί ο σκοπός για τον οποίο συγκεντρώθηκαν.
 7. Για την αποδοχή δωρεών υπό όρους, αποφασίζει πάντα το Συνέδριο των Μελών της Παράταξης.


ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΘΡΟ 7ο
1. Η παράταξη τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία:

α. Μητρώου Μελών, στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία των μελών, καθώς και οι ημερομηνίες εγγραφής και διαγραφής των.
β. Πρακτικών Συνεδριάσεων του Πολιτικού Συμβουλίου
γ. Πρακτικών Συνεδριάσεων του Συνεδρίου των Μελών
δ. Ταμείου, στο οποίο καταχωρούνται όλες οι εισπράξεις και πληρωμές της Παράταξης
ε. Περιουσίας, στο οποίο αναφέρεται λεπτομερώς η κινητή και ακίνητη περιουσία της Παράταξης
στ. Κάθε βιβλίο, το οποίο αποφασίζει το Πολιτικό Συμβούλιο ότι πρέπει να τηρηθεί 

2. Όλα τα βιβλία είναι αριθμημένα και πριν από κάθε χρήση θεωρούνται από την Εξελεγκτική Επιτροπή
 
3. Τα γραμμάτια εισπράξεων πριν χρησιμοποιηθούν αριθμούνται και θεωρούνται από την Εξελεγκτική Επιτροπή
 
 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΑΡΘΡΟ 8ο
Κάθε μέλος, εξαιρουμένων των Αριστίνδην και των Επιτίμων μελών, που πολιτεύεται ή προβάλλεται ή επιδιώκει δημοσιότητα του ως μέλος αντίθετα με
τις καταστατικές ή τις εν γένει αρχές και αποφάσεις της Παράταξης, ή αντιδρά σε αυτές καθώς και στο πνεύμα, τις επιδιώξεις και τους σκοπούς της Παράταξης, ή δυστροπεί ή παρεμβάλλει προσκόμματα στην εκτέλεση των αποφάσεων του Πολιτικού Συμβουλίου και του Συνεδρίου ή επιδεικνύει διαγωγή ασυμβίβαστη προς την αποστολή της Παράταξης ή αποδεδειγμένα ψευδώς κατηγόρησε άλλο μέλος με συνέπεια αυτό να τύχει πειθαρχικής ποινής, υπέχει πειθαρχική ευθύνη και υπόκειται σε κυρώσεις κατά τα κατωτέρω οριζόμενα.
 
Πειθαρχικές ποινές ορίζονται οι ακόλουθες:
1. Έγγραφη επίπληξη
2. Προσωρινή διαγραφή μέχρι ένα (1) έτος, εάν συντρέχουν επιβαρυντικές περιπτώσεις.
3. Οριστική διαγραφή σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 88 Α.Κ. δηλαδή α) όταν ορίζεται στο καταστατικό β) εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος.
 
Στις ανωτέρω (1) και (2) περιπτώσεις οι πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται ανέκκλητα από το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Παράταξης.
 
Στη (3η) περίπτωση, το αποβληθέν μέλος εντός δύο (2) μηνών αφ’ ης γνωστοποιήθηκε σε αυτό η περί αποβολής απόφαση, δικαιούται σε προσφυγή ενώπιον του Πολιτικού Συμβουλίου.
 
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το πειθαρχικά διωκόμενο Μέλος πρέπει να κληθεί εγγράφως από το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Παράταξης σε έγγραφη απολογία, εντός ευλόγου προθεσμίας. Εάν δεν υποβληθεί απολογία το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Παράταξης αποφαίνεται και χωρίς αυτήν.
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΘΡΟ 9ο
Τα θεσμοθετημένα όργανα της Παράταξης είναι:
 
1. Ο Πρόεδρος
2. Το Πολιτικό Συμβούλιο
3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή
4. Το Συνέδριο των Μελών
5. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΘΡΟ 10ο
Το Συνέδριο των μελών σε έκτακτη συνεδρίασή του εκλέγει τον Πρόεδρο της Παράταξης.
 
Υποψηφιότητα για την θέση του Προέδρου της Παράταξης, μπορεί να θέσει όποιο Ιδρυτικό ή Τακτικό μέλος το επιθυμεί, υπό τον όρο όμως ότι το ενδιαφερόμενο τακτικό μέλος έχει συμπληρώσει κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς του διάρκεια θητείας ως μέλος της Παράταξης, τουλάχιστον δύο (2) ετών. Οι υποψήφιοι από τα Ιδρυτικά και Τακτικά μέλη για το αξίωμα του Προέδρου, υποβάλλουν εγγράφως αίτηση προς το Πολιτικό Συμβούλιο, πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα της Συνέλευσης του Συνεδρίου.
 
Το Συνέδριο για την ανάδειξη του Προέδρου της Παράταξης απαιτείται να έχει αυξημένη απαρτία για την εκλογή αυτή, ήτοι τουλάχιστον 2/3 των μελών της Παράταξης. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η συνεδρίασή της επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα και ώρα την επόμενη εβδομάδα, όπου πλέον για την ανάδειξη του Προέδρου απαιτείται απαρτία του ημίσεως των μελών της Παράταξης.
 
Πρόεδρος εκλέγεται όποιος εκ των υποψηφίων συγκεντρώσει την αυξημένη πλειοψηφία, των 2/3 του συνόλου των παρόντων μελών, σε μυστική ψηφοφορία. Εάν κανείς από τους ενδιαφερομένους δεν συγκεντρώσει την πλειοψηφία αυτή, τότε η μυστική ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν κατά τη δεύτερη αυτή ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί και πάλι η παραπάνω πλειοψηφία του συνόλου των παρόντων μελών, ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων. Κατά την τρίτη αυτή μυστική ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Την κλήρωση διενεργεί ο Προεδρεύων του Συνεδρίου.
 
Ο Πρόεδρος της Παράταξης εκλέγεται εντός έξι (6) μηνών από την ημέρα διεξαγωγής των δημοτικών εκλογών και η θητεία του λήγει εντός έξι (6) μηνών από τις επόμενες εκλογές
 
Ο Πρόεδρος της Παράταξης,
Α) είναι ο Επικεφαλής της Παράταξης και του ψηφοδελτίου στις δημοτικές εκλογές.
 
Β) έχει το δικαίωμα της επιλογής των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, που θα καταρτίσουν το ψηφοδέλτιο της Παράταξης στις δημοτικές εκλογές, η δε οριστική απόφαση λαμβάνεται από το Πολιτικό Συμβούλιο.
 
Γ) είναι ο πολιτικός εκπρόσωπος της Παράταξης, την οποία και εκπροσωπεί
ενώπιον των τρίτων.
 
Δ) ασκεί την επικοινωνιακή πολιτική και γενικά την καθοδήγηση και την ανάληψη όλων των αποφάσεων σχετικά με τα θέματα λειτουργίας της Παράταξης, όπως τη διεξαγωγή του προεκλογικού αγώνα με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο, για την επιτυχή ανάδειξη της Παράταξης στις εκλογές και την εκλογή αυτού στην Δημαρχία του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής.
 
Ε) συγκαλεί και προεδρεύει του Πολιτικού Συμβουλίου της Παράταξης, κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τις εργασίες του, εκτελεί τις αποφάσεις του Πολιτικού Συμβουλίου και του Συνεδρίου.
 
ΣΤ) υπογράφει και εκπροσωπεί την Παράταξη ενώπιον κάθε Αρχής και τρίτων, στα Δικαστήρια και σε κάθε δημόσια και δημοτική αρχή.
 
Ζ) διορίζει εγγράφως, από τα μέλη της Παράταξης, τον Νομικό Σύμβουλο αυτής, ο οποίος πρέπει να είναι Δικηγόρος.
 
Η) προτείνει τον εκάστοτε Πρόεδρο της Συνέλευσης του Συνεδρίου.
 
Θ) υπογράφει με τον Ταμία όλα τα έγγραφα, τα εντάλματα πληρωμών, τις αποδείξεις και τα αξιόγραφα. Υπογράφει, επίσης, τα πρακτικά του Πολιτικού Συμβουλίου.
 
Ι) αποφασίζει για την πειθαρχική παραπομπή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, όποιου μέλους υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα.
 
 
Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληροί εις τα καθήκοντα αυτού ο Αντιπρόεδρος ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για ειδικό θέμα όποιος άλλος εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από τον Πρόεδρο.
 
ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 11ο
Το Πολιτικό Συμβούλιο της Παράταξης συγκροτείται από επτά (7) εκλεγμένα τακτικά μέλη και τρία (3) εκλεγμένα αναπληρωματικά, τα τακτικά προσαυξανόμενα με το σύνολο των εκάστοτε εκλεγμένων δημοτικών συμβούλων. Τα έξι (6) τακτικά μέλη της και τα τρία (3) αναπληρωματικά, εκλέγονται από το Συνέδριο των Μελών, ειδικά καλουμένου, με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία, από τα μέλη της Παράταξης, ενώ το έβδομο (7) μέλος της εκ του παρόντος καταστατικού είναι ο Πρόεδρος της Παράταξης, ο οποίος είναι και ο Πρόεδρος του Πολιτικού Συμβουλίου. Οι επιθυμούντες να εκλεγούν μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, υποβάλλουν το αργότερο πέντε (5) πλήρεις ημερολογιακές ημέρες πριν από τις εκλογές σχετική δήλωση προς τον Πρόεδρο της Παράταξης, ο οποίος προβαίνει στην ανακήρυξη των υποψηφίων και στην εκτύπωση των ψηφοδελτίων. Στα ψηφοδέλτια αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων κατ’ αλφαβητική σειρά. Έκαστος ψηφοφόρος εκδηλώνει την προτίμηση προς τους υποψηφίους δια σταυρών, ο αριθμός των οποίων δεν δύναται να υπερβεί τους εννέα (9). Περί της εκλογής συντάσσεται υπό της Εφορευτικής Επιτροπής πρακτικό και υπογράφεται υπ’ αυτής.
 
Οι εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι συμμετέχουν με πλήρη δικαιώματα στη σύνθεση του Πολιτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό, κατ’ εξαίρεση της ανωτέρω διαδικασίας εκλογής των μελών του.
 
Το εκλεγμένο Πολιτικό Συμβούλιο της Παράταξης συνερχόμενο σε συνεδρίαση με εντολή του Προέδρου της Παράταξης και εντός 15 ημερών από της εκλογής, εκλέγει μεταξύ των μελών του : Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία της Παράταξης.
Η θητεία των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου είναι διετής (2/ετής) αρχομένη την επομένη της εκλογής τους και λήγει με την συμπλήρωση 24 μηνών από αυτή.
 
Εκπίπτει αυτοδικαίως από την ιδιότητα του Μέλους του Πολιτικού Συμβουλίου της Παράταξης :
α) όποιος στερήθηκε τα πολιτικά του δικαιώματα με αμετάκλητη απόφαση.
β) όποιος στερήθηκε την ιδιότητα του Μέλους της Παράταξης.
γ) όποιος τιμωρήθηκε πειθαρχικά από το Πειθαρχικό Συμβούλιο της παράταξης σε οποιαδήποτε ποινή.
 
Τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα έναντι της Παράταξης, δύνανται δε να ανακληθούν από το Συνέδριο, συγκαλούμενο, με απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
 
 Το Πολιτικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του, ο οποίος και καθορίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, εκτάκτως δε όταν παραστεί ανάγκη ή εάν το ζητήσουν δυο τουλάχιστον μέλη του με έγγραφη αίτησή τους ή ένα μέλος, αρκεί το μέλος αυτό να είναι από τα Ιδρυτικά ή τα Αριστίνδην exofficioτακτικά, στην οποία αίτηση πρέπει να αναγράφονται και τα προς συζήτηση θέματα. Το Πολιτικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία εφόσον κατά τη συνεδρίαση παρίσταται το ήμισυ συν ενός των μελών του. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων, σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
 
Τις συνεδριάσεις του Πολιτικού Συμβουλίου δύνανται να παρακολουθούν ελευθέρως τα μέλη της Παράταξης, εκτός αν ήθελε αποφασίσει άλλως αυτό, για ορισμένη συνεδρίαση.
 
Οι αποφάσεις του Πολιτικού Συμβουλίου καταχωρίζονται στο βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεών του. Ωσαύτως, καταχωρίζονται στα πρακτικά η γνώμη των μειοψηφούντων Μελών. Τα πρακτικά υπογράφονται από τους συμμετάσχοντες εκάστης συνεδρίασης Μελών.
Μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα πλέον των τριών κατά σειρά συνεδριάσεων ή καθυστερεί την καταβολή των συνδρομών του πάνω από (6) μήνες, απαλλάσσεται των καθηκόντων του με απόφαση του Προέδρου του και τη θέση του καταλαμβάνει το πρώτο αναπληρωματικό μέλος. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση παραίτησης μέλους του Πολιτικού Συμβουλίου.
 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 12ο

 1. Το Πολιτικό Συμβούλιο, κατά τη διάρκεια της 2ετούς θητείας του, είναι το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο της Παράταξης.
 2. Αποφασίζει υπεύθυνα για θέματα που αφορούν την Παράταξη, βάσει των νόμων και του καταστατικού και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των επιδιωκομένων σκοπών.
 3. Έχει την απόλυτη εξουσία και τον έλεγχο, καθώς και την ευθύνη για τη λειτουργία της Παράταξης και ασκεί απόλυτα την διοίκηση αυτής.
 4. Είναι αποκλειστικά υπεύθυνο και ασκεί κάθε εξουσία για τον προεκλογικό αγώνα της Παράταξης, πριν τις δημοτικές εκλογές.
 5. Καθορίζει την πολιτική γραμμή της Παράταξης.
 6. Συγκροτεί τις Επιτροπές της Παράταξης και ορίζει τα μέλη αυτών, από τα μέλη της Παράταξης.
 7. Αποφασίζει για την επιλογή των υποψηφίων δημοτικών Συμβούλων, κατόπιν προτάσεως του Προέδρου της Παράταξης.
 8. Αποφασίζει για την πειθαρχική παραπομπή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο όποιου μέλους υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα.
 9. Διαχειρίζεται την περιουσία της Παράταξης και παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση των διαφόρων ζητημάτων που αφορούν την Παράταξη.
 10. Εκτελεί τις αποφάσεις του Συνεδρίου των Μελών, εφαρμόζει το καταστατικό και αποφασίζει έγκυρα για την εφαρμογή υπό της Παράταξης των παραδεκτών αρχών οργάνωσης, λειτουργεί δε με υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας για την επίτευξη της αποστολής της Παράταξης και για την καταξίωση αυτής με θετικές δημόσιες θέσεις και σχέσεις με τον Τύπο σε επίπεδα κοινής γνώμης.
 11. Συντονίζει την κατάρτιση και παρακολουθεί την εκτέλεση του επιχειρησιακού προγράμματος της Παράταξης.
 12. Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των διαφόρων επιτροπών και συντονίζει τη δράση τους.
 13. Καταστρώνει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης.

Τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, πλην του Προέδρου, προεδρεύουν και είναι υπεύθυνα για τις διάφορες επιτροπές της Παράταξης. Συγκεκριμένα, το Πολιτικό Συμβούλιο αναθέτει σε κάθε μέλος του, την συγκρότηση και την λειτουργία εκάστης επιτροπής και το μέλος αυτό ορίζεται και Πρόεδρος αυτής, ενώ έχει και την ευθύνη της.
 
Οι διατελέσαντες Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι και Γενικοί Γραμματείς, καθώς και τα Ιδρυτικά Μέλη της Παράταξης, δύνανται να ανακηρυχθούν σε επιτίμους Προέδρους, Αντιπροέδρους, Γενικούς Γραμματείς και επίτιμα μέλη, με απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου, που θα επικυρωθεί από το πρώτο Συνέδριο της Παράταξης.
 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΑΡΘΡΟ 13ο
Ο Αντιπρόεδρος αναπληροί τον απόντα Πρόεδρο σε όλα γενικά τα καθήκοντα, υποχρεώσεις και δικαιώματα που πηγάζουν από το Καταστατικό, κατόπιν εντολής του Προέδρου της Παράταξης. Οπισθογραφεί αξιόγραφα, κατά τον τρόπο και την διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 15 παρ. 4 του παρόντος.
 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΑΡΘΡΟ 14ο
Ο Γενικός Γραμματέας προΐσταται των γραφείων της Παράταξης, φυλάσσει τα αρχεία και τη σφραγίδα της Παράταξης, επιτηρεί τα λογιστικά βιβλία της διαχείρισης και το μητρώο των μελών, ζητεί από τον Ταμία και υποβάλλει κάθε τρίμηνο προς το Πολιτικό Συμβούλιο λεπτομερή κατάσταση των καθυστερούντων τις συνδρομές μελών.
 
Συντάσσει και υπογράφει με τον Πρόεδρο του Πολιτικού Συμβουλίου τα πρακτικά των Συνεδριάσεων, και κάθε έγγραφο της Παράταξης και καθορίζει με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων.
 
Τον Γενικό Γραμματέα, απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει προσωρινώς εις τα καθήκοντα αυτού, ένα από τα Μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου, κατά την συνεδρίαση συγκρότησής του σε Σώμα.
 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΑΜΙΑ

ΑΡΘΡΟ 15ο
1. Εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις, οι οποίες φέρουν την σφραγίδα της Παράταξης και την υπογραφή του εισπράττοντος, ετήσιες συνδρομές, ή δικαίωμα εγγραφής που δύναται να καθορίζει το Συνέδριο των Μελών, δωρεές, επιχορηγήσεις, ενισχύσεις, ή οποιοδήποτε άλλο έσοδο από τα μέλη ή τρίτους.
 
2. Ενεργεί κάθε πληρωμή κατόπιν εγκρίσεως της σχετικής δαπάνης από το Πολιτικό Συμβούλιο, βάσει Πρακτικών που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα και φέρουν τη σφραγίδα της Παράταξης. Σε κάθε παραστατικό πληρωμής πρέπει να επισυνάπτεται απόσπασμα της σχετικής απόφασης του Πολιτικού Συμβουλίου που την εγκρίνει και εξοφλητική απόδειξη του δικαιούχου. Πάγια έξοδα (δηλαδή τα τακτικώς καταβαλλόμενα γενικά/λειτουργικά έξοδα), καθώς και έκτακτα έξοδα έως διακόσια (200) ευρώ, δεν απαιτούν απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου.
 
3. Καταθέτει σε τραπεζικό λογαριασμό τις εισπράξεις της Παράταξης, δικαιούται όμως να κρατεί στο ταμείο του το ποσό μέχρι εξακόσια (600) ευρώ για τις επείγουσες ή απρόβλεπτες δαπάνες της Παράταξης.
 
4. Δύναται να διενεργεί εισπράξεις, καταθέσεις ή αναλήψεις από Τράπεζα, Δημόσια Ταμεία και Επιχειρήσεις Δημοσίου ή Ιδιωτικού χαρακτήρα και πληρωμές κατόπιν εξουσιοδοτήσεως του Πολιτικού Συμβουλίου. Να υπογράφει σχετικά με την είσπραξη και πληρωμή παραστατικά και να οπισθογράφει αξιόγραφα, μαζί με τον Πρόεδρο.
 
5. Τηρεί το Βιβλίο Ταμείου και φυλάσσει σε ιδιαίτερους φακέλους τα δικαιολογητικά πληρωμής. Ανά τρίμηνο υποβάλλει προς το Πολιτικό Συμβούλιο συνοπτική κατάσταση των εσόδων του προηγουμένου διαστήματος, στο τέλος δε του έτους τον απολογισμό της διαχείρισης (βάσει του οποίου το Πολιτικό Συμβούλιο συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό) και της περιουσίας της Παράταξης, ο οποίος υποβάλλεται στο πρώτο Συνέδριο Μελών προς έγκριση.
  
ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟ 16ο
Το Συνέδριο αποτελεί το ανώτατον όργανον της Παράταξης, αποφασίζον περί πάσης υποθέσεως αυτής. Οι  αποφάσεις του Συνεδρίου δεσμεύουν πάντα τα Μέλη έστω και αν ταύτα απουσιάζουν ή διαφώνησαν κατά την λήψη της αποφάσεως. Το Συνέδριο απαρτίζεται από τα Ιδρυτικά και τα Τακτικά Μέλη της Παράταξης, των εχόντων εκπληρώσει άπασες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟ 17ο
Το Συνέδριο δικαιούται οποτεδήποτε να ανακαλεί ή να παύει τα όργανα της Παράταξης.
 
Εις την αποκλειστική αρμοδιότητα του Συνεδρίου ανήκουν:
α) Η εκλογή του Προέδρου της Παράταξης.
β) Η εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Πολιτικού Συμβουλίου.
γ) Η εκλογή του Προέδρου του Συνεδρίου, καθώς και της Εξελεγκτικής και της Εφορευτικής Επιτροπής.
δ) Η έγκριση του ετήσιου Ισολογισμού και των Εκθέσεων πεπραγμένων του Πολιτικού Συμβουλίου.
ε) Η έγκριση του Ετησίου Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων.
στ) Η έγκριση των όσων αναφέρονται στην αρμοδιότητά του στο άρθρο 6 αναφορικά με τους πόρους της παράταξης.
ζ) Η ανάκληση του Προέδρου.
η) Η ανάκληση των Μελών του Πολιτικού Συμβουλίου
θ) Η ανάκληση των Μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου
ι) Η ανάκληση των Μελών της Εξελεγκτικής επιτροπής.
κ) Η τροποποίηση του Καταστατικού.
 
Οι Εργασίες του Συνεδρίου της Παράταξης είναι α) τακτικές και β) έκτακτες. Οι τακτικές Συνελεύσεις συγκαλούνται από το Πολιτικό Συμβούλιο της Παράταξης δύο φορές το χρόνο, μία τον Μάρτιο και μία τον Σεπτέμβριο, εκτάκτως δε οσάκις το Πολιτικό Συμβούλιο ήθελε κρίνει τούτο αναγκαίο ή το ζητήσει το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των τακτικών και ταμειακώς ενήμερων Μελών της Παράταξης με έγγραφη αίτηση προς τον Πρόεδρο του Πολιτικού Συμβουλίου που θα αναγράφει και τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως. Ο Πρόεδρος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να συγκαλέσει το Συνέδριο εντός δέκα ημερών από την υποβολή της αίτησης.
 
Τα Μέλη προσκαλούνται στο Συνέδριο με έγγραφη πρόσκληση δέκα τουλάχιστον ημέρας προ της Συνελεύσεως, η οποία υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Πολιτικού Συμβουλίου.
 
Στις προσκλήσεις πρέπει να καθορίζονται σαφώς:
α) ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της Συνελεύσεως και
β) τα συζητητέα θέματα.
 
Η Ημερησία Διάταξη της Συνελεύσεως του Συνεδρίου καταρτίζεται από το Πολιτικό Συμβούλιο. Εις την περίπτωσιν της υπό του ενός εικοστού τουλάχιστον των τακτικών Μελών (η κατόπιν αιτήσεως αυτού) συγκλήσεως της Συνελεύσεως του Συνεδρίου εις Έκτακτη Συνεδρίαση, η Ημερησία Διάταξη δεν είναι δυνατό να περιλαμβάνει θέματα έτερα, πλην των αναφερομένων στο προς τον Πρόεδρο του Πολιτικού Συμβουλίου έγγραφο των αιτούντων.         Το Έκτακτο Συνέδριο δεν δύναται να λαμβάνει αποφάσεις επί θεμάτων εκτός της Ημερησίας Διατάξεως.
 
Οι Εργασίες του Συνεδρίου γίνονται πάντα κεκλεισμένων των θυρών με παρόντες τα μέλη με δικαίωμα ψήφου και τα επίτιμα.
 
Για την συγκρότηση του Συνεδρίου απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του 1/3 του όλου αριθμού των εχόντων δικαίωμα ψήφου Μελών της Παράταξης. Μη πραγματοποιηθείσης απαρτίας κατά την προκαθορισθείσα ημέρα και ώρα, η Συνέλευση του Συνεδρίου επαναλαμβάνεται μετά επτά (7) ημέρας εις τόπον και ώρα προκαθορισμένη και αναγραφόμενη εις την πρόσκληση, οπότε το Συνέδριο ευρίσκεται εν απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων Μελών.  Εξαιρετικώς δια την τροποποίηση του Καταστατικού και την διάλυση της Παράταξης απαιτείται η παρουσία και του ημίσεως τουλάχιστον των Μελών.
 
Οι αποφάσεις του Συνεδρίου λαμβάνονται κατ’ απόλυτον πλειοψηφία των παρόντων Μελών. Εξαιρετικώς, προς λήψη αποφάσεως για την τροποποίηση του καταστατικού ή διαλύσεως της Παράταξης, απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
 
Για τις εργασίες του Συνεδρίου ή για τις αποφάσεις αυτού εκδίδεται Δελτίο Τύπου από την αρμόδια επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων της Παράταξης.
 
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟ 18ο
Προ της εκλογής του Προεδρείου του Συνεδρίου, καθήκοντα προσωρινού Προέδρου ασκεί ο Πρόεδρος του Πολιτικού Συμβουλίου, συνεπικουρούμενος υπό Γραμματέως υπ’ αυτού οριζομένου, όστις, διαπιστουμένης της απαρτίας και του νομότυπου της συγκλήσεως της Συνελεύσεως του Συνεδρίου καλεί τα Μέλη προς ανάδειξη των οργάνων του.
 
Το Συνέδριο εκλέγει δι’ ανατάσεως της χειρός Πρόεδρο και Γραμματέα. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συζητήσεις, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία, κηρύσσει την έναρξη και την λύση των εργασιών του Συνεδρίου.
 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19ο
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο ορίζεται από το Πολιτικό Συμβούλιο (πλην του Προέδρου του που αυτοδίκαια ορίζεται ο Νομικός Σύμβουλος της Παράταξης) και είναι πενταμελές (5/μελές). Απαρτίζεται δε από τον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου και τέσσερα τακτικά μέλη, καθώς και δύο αναπληρωματικά.
 
Το Πολιτικό Συμβούλιο διορίζει με απόφασή του εγγράφως όλα τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου από τα μέλη της Παράταξης. Η θητεία των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι διετής (2/ετής), αρχομένη την επομένη της εκλογής τους και λήγει με την συμπλήρωση 24 μηνών από αυτή. Το Συνέδριο σε έκτακτη συνεδρίασή του έχει δικαίωμα σε περίπτωση που υποβληθεί πρόταση μομφής σε βάρος μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου, να ανακαλέσει το μέλος αυτό, με αιτιολογημένη απόφασή του και ταυτόχρονα να εκλέξει αντικαταστάτη, εφόσον τα αναπληρωματικά μέλη έχουν εξαντληθεί ή αρνηθούν τον διορισμό τους.
 
Η αρμοδιότητα του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι να εξετάζει τις υποθέσεις των πειθαρχικών παραπτωμάτων των μελών της Παράταξης, κατόπιν έγγραφης παραπομπής τους από τον Πρόεδρο ή το Πολιτικό Συμβούλιο της Παράταξης με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση παραπομπής μέλους στο πειθαρχικό, αυτό πρέπει να συνεδριάσει εντός 10 ημερών από της παραπομπής.
 
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο συντάσσει εγγράφως την κατηγορία για κάθε διωκόμενο πειθαρχικά μέλος της Παράταξης και καλεί το μέλος αυτό εγγράφως να εμφανιστεί ενώπιόν του, για να απολογηθεί και να δώσει γραπτώς ή προφορικώς κατά δική του επιλογή, τις απαραίτητες εξηγήσεις για
την κατηγορία που του αποδίδεται. Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών του, είναι πάντα γραπτές, δεν υπόκεινται σε κανένα ένδικο μέσο, εκτός της περίπτωσης της οριστικής διαγραφής και κοινοποιούνται στο πειθαρχικά διωκόμενο μέλος. Επίσης, στο Πειθαρχικό Συμβούλιο τηρούνται πάντα πρακτικά των συνεδριάσεών του.
 
Σε περίπτωση που το πειθαρχικά διωκόμενο μέλος είναι ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ή για οποιοδήποτε λόγο αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, τότε κατά την εξέταση της υπόθεσής προεδρεύει το αρχαιότερο μέλος του Πειθαρχικού και η σύνθεση αναπληρώνεται από τα αναπληρωματικά μέλη. Ομοίως και στην περίπτωση που διώκεται κάποιο μέλος του Πειθαρχικού, ή κωλύεται ή απουσιάζει, τότε αναπληρώνεται αυτό το
μέλος από τα αναπληρωματικά μέλη.
 
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟ 20ο
Η Εξελεγκτική επιτροπή εκλέγεται συγχρόνως με το Πολιτικό Συμβούλιο (Π.Σ) από το Συνέδριο των Μελών και αποτελείται από (3) τακτικά και (2) αναπληρωματικά μέλη. Συγκροτείται σε σώμα  με την εκλογή Προέδρου και Γραμματέα. Οι επιθυμούντες να εκλεγούν μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλουν το αργότερο πέντε (5) πλήρεις ημερολογιακές ημέρες πριν από τις εκλογές σχετική δήλωση προς τον Πρόεδρο της Παράταξης, ο οποίος προβαίνει στην ανακήρυξη των υποψηφίων και στην εκτύπωση των ψηφοδελτίων. Στα ψηφοδέλτια αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων κατ’ αλφαβητική σειρά. Έκαστος ψηφοφόρος εκδηλώνει την προτίμηση προς τους υποψηφίους δια σταυρών, ο αριθμός των οποίων δεν δύναται να υπερβεί τους πέντε (5). Περί της εκλογής συντάσσεται υπό της Εφορευτικής Επιτροπής πρακτικό και υπογράφεται υπ’ αυτής. Τα μέλη της Ε.Ε. προσκαλούνται να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του Π.Σ. χωρίς να έχουν  δικαίωμα ψήφου. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει και εποπτεύει το οικονομικό έργο της Παράταξης, το Καταστατικό και τους ισχύοντες νόμους και υποβάλει σχετική έκθεση στο Συνέδριο των Μελών. Η Εξελεγκτική Επιτροπή δικαιούται να προβαίνει ανά τρίμηνο σε έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης της Παράταξης και εκτάκτως εφόσον ιδιαίτερες συνθήκες το απαιτήσουν.Στο τέλος δε κάθε διαχειριστικής περιόδου και δεκαπέντε μέρες τουλάχιστον πριν την ημέρα των αρχαιρεσιών, να ζητεί την σύγκληση του Π.Σ σε συνεδρίαση, κατά την οποία λαμβάνει όλα τα κατά τη γνώμη της απαραίτητα στοιχεία για την σύνταξη της σχετικής εκθέσεως στο Συνέδριο των Μελών.
Η θητεία της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι ίδια με αυτή του Π.Σ.
Κατά τη λήξη της θητείας του Π.Σ, είναι δυνατόν μετά από απόφασή του, να διενεργηθεί οικονομικός έλεγχος από ορκωτό λογιστή. Αντίστοιχος έλεγχος είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε μετά από απόφαση του Συνεδρίου των Μελών.
 
 
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΡΘΡΟ 21ο
Ο Πρόεδρος της Παράταξης διορίζει εγγράφως με απόφασή του, από τα μέλη αυτής, τον Νομικό Σύμβουλο της Παράταξης, ο οποίος πρέπει να είναι δικηγόρος.
Ο Νομικός Σύμβουλος :
1) αναλαμβάνει την διεκπεραίωση όλων των νομικών ζητημάτων.
2) εισηγείται στο Πολιτικό Συμβούλιο, στην Κεντρική Επιτροπή και στις διάφορες Επιτροπές, για κάθε νομικό θέμα ή οποιοδήποτε γενικά θέμα που εμπίπτει της αρμοδιότητός του.
3) δύναται να παρίσταται στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου καθώς και στις συνεδριάσεις των άλλων Επιτροπών, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
4) εκπροσωπεί την Παράταξη δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον των Αρχών για θέματα νομικής φύσεως, κατόπιν σχετικής εντολής – πληρεξουσιότητας από τον  Πρόεδρο της Παράταξης.
5) ετοιμάζει τον φάκελο κατάθεσης με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή της Παράταξης στις δημοτικές εκλογές και τον υποβάλλει με σχετική αίτηση στο Πρωτοδικείο Αθηνών για την ανακήρυξη της Παράταξης, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Παράταξης.
6) αναλαμβάνει κατά την προεκλογική περίοδο των δημοτικών εκλογών την ενημέρωση των μελών της Παράταξης για τη διενέργεια αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
7) ενημερώνει τα μέλη της Παράταξης για την κείμενη νομοθεσία σε θέματα  που σχετίζονται με τη λειτουργία της Παράταξης και κυρίως παρέχει ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή του νόμου για την Αυτοδιοίκηση.
8) ορίζεται με απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου ως Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Παράταξης.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
 

ΑΡΘΡΟ 22ο
Κατά τις εργασίες του Συνεδρίου των μελών που συγκαλείται για το σκοπό αυτό, διενεργούνται αρχαιρεσίες είτε προς εκλογή του Προέδρου είτε προς ανάδειξη του Πολιτικού Συμβουλίου, είτε της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα ιδρυτικά μέλη και τακτικά μέλη που είναι ταμειακώς ενήμερα, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι τουλάχιστον δύο έτη μέλη της Παράταξης. Πληρωμές καθυστερουμένων συνδρομών δύνανται να γίνουν και κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών, προ της ψηφοφορίας.

 
Την διενέργεια των αρχαιρεσιών αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει τριμελής εφορευτική επιτροπή, τα μέλη και ο πρόεδρος της οποίας εκλέγονται προς τούτο, δια ανατάσεως της χειρός, από το Συνέδριο των Μελών της Παράταξης.
 
Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα και υποψήφιοι σε κανένα από τα προς ψήφιση όργανα της Παράταξης.
  
Οι υποψήφιοι από τα Ιδρυτικά και Τακτικά μέλη για το αξίωμα του Προέδρου, υποβάλλουν εγγράφως αίτηση προς το Πολιτικό Συμβούλιο, πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα της Συνέλευσης του Συνεδρίου. Ο Πρόεδρος του Πολιτικού Συμβουλίου ανακοινώνει τα ονόματα των αιτούντων στο Συνέδριο και αναρτά πίνακα των υποψηφίων στην αίθουσα συνεδρίασης προ της ενάρξεως της ψηφοφορίας.
 
Ομοίως, οι υποψήφιοι από τα Ιδρυτικά και Τακτικά μέλη που επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, υποβάλλουν το αργότερον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τις εκλογές σχετική δήλωση προς τον Πρόεδρο της Παράταξης, ο οποίος προβαίνει στην ανακήρυξη των υποψηφίων και εις την εκτύπωσιν των ψηφοδελτίων. Εις τα ψηφοδέλτια αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων κατ’ αλφαβητικήν σειράν. Έκαστος ψηφοφόρος εκδηλεί την προτίμηση προς τους υποψηφίους δια σταυρών, ο αριθμός των οποίων δεν δύναται να υπερβεί τους εννέα (9). Περί της εκλογής συντάσσεται υπό του Γραμματέως της Συνελεύσεως της Κεντρικής Επιτροπής πρακτικόν και υπογράφεται υπ’ αυτού και του Προέδρου της Συνελεύσεως.
 
Πρόεδρος εκλέγεται όποιος εκ των υποψηφίων συγκεντρώσει την πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των παρόντων μελών, σε μυστική ψηφοφορία. Εάν κανείς από τους ενδιαφερομένους δεν συγκεντρώσει την παραπάνω πλειοψηφία, τότε η μυστική ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν κατά τη δεύτερη αυτή ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί και πάλι η ως άνω πλειοψηφία του συνόλου των παρόντων μελών, ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων. Κατά την τρίτη αυτή μυστική ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Την κλήρωση διενεργεί ο Πρόεδρος της Συνέλευσης. 
 
Επιτυχόντες για μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου θεωρούνται οι λαβόντες τις περισσότερους ψήφους, σε ισοψηφία δε διενεργείται κλήρωση από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης. Από αυτούς θεωρούνται εκλεγέντες ως τακτικά μέλη οι πρώτοι κατά σειρά, για την συμπλήρωση του αριθμού των μελών του πολιτικού συμβουλίου και ως αναπληρωματικοί οι τρεις (3) επόμενοι.
Η παραπάνω διαδικασία ακολουθείται και για την εκλογή της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΘΡΟ 23ο
Η Παράταξη διαλύεται οποτεδήποτε με απόφαση του Συνεδρίου, στο οποίο απαιτείται η παρουσία των μισών τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των τακτικών και ταμειακώς ενήμερων μελών και η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.
Το ίδιο Συνέδριο που αποφασίζει τη διάλυση της Παράταξης, αποφασίζει και για την τυχόν περιουσία της Παράταξης.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 24ο
 
Όλα τα αξιώματα των Μελών της Παράταξης είναι τιμητικά. Επομένως κανένα μέλος που κατέχει αξίωμα, δεν δικαιούται μισθό ή αποζημίωση για τις προσφερόμενες υπηρεσίες του στην Παράταξη, καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του.
 
Το παρόν Καταστατικό δύναται να τροποποιηθεί οποτεδήποτε με απόφαση του Συνεδρίου.
 
Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασάφειας στις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, η ερμηνεία δίδεται από το Πολιτικό Συμβούλιο, κατόπιν προηγουμένης γνωμοδοτήσεως του Νομικού Συμβούλου της Παράταξης.
 
Κάθε θέμα που αφορά την Παράταξη και δεν προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό, ρυθμίζεται από το Συνέδριο των Μελών, σύμφωνα με το πνεύμα του.
 
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΕΜΒΛΗΜΑ

AΡΘΡΟ 25ο
Η σφραγίδα της Παράταξης αποτελείται από γραφική σύνθεση στο κέντρο της οποίας υπάρχει το έμβλημα της Παράταξης, δηλαδή ένα γραμμικό περιστέρι στα χρώματα του ουρανίου τόξου, με ένα τόξο γαλάζιο και από κάτω έχει τις λέξεις «ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ» που είναι και το όνομα της Παράταξης.
 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΜΕΛΩΝ

AΡΘΡΟ 26ο
Τα Ιδρυτικά και τα Τακτικά μέλη της Παράταξης εφοδιάζονται με Δελτίο Ταυτότητος, το οποίο θεωρείται έγγραφο της Παράταξης με αποδεικτική ισχύ. Η ταυτότητα είναι διετούς ισχύος, αναγραφομένης της ισχύος επί του σώματος αυτής. Η ταυτότητα ανανεούται στα ταμειακώς ενήμερα μέλη, αφαιρείται δε με απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου. Η ταυτότητα φέρει τα στοιχεία του μέλους στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. Την ταυτότητα θεωρεί ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της Παράταξης.
Το παρόν Καταστατικό συγκείμενο από είκοσι έξι (26) άρθρα, εγκρίθηκε σήμερα από εμάς τους Ιδρυτές στο Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής, όπου συγκεντρωθήκαμε σε συνεδρίαση και υπογράψαμε όπως παρακάτω :
 

ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ